ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. พัฒนาเว็บไซต์ วิทยุ และสื่อโทรทัศน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม
2. โครงการรักมหาวิทยาลัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ โดยร้อยละ 89 ของผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.)
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างเครื่องอัดถ่านชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร ขนาดพึ่งพาตนเอง โดยร้อยละ ๘๖.๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้
5. การถ่ายทอดการผลิตกระถางเพาะปลูกต้นไม้จากขุยและใยมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้และการ พึ่งพาตนเองในชุมชน โดยร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้
6. การใช้ประโยชน์จากข้าวหักและจมูกข้าวจากกระบวนการผลิตข้าวสีนิลและข้าวไรซเบอรี่ โดย ร้อยละ 96.29 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้
7. การปรับปรุงหลักสูตรพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคโนโลยีการผลิต สัตว์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน